Деканат факультету КНІТ

Декан: кандидат технічних наук, доцент
Кузнецов Руслан Михайлович
Адреса:   ФКНІТ  вул. Потебні, 56, кімн.24, м. Луцьк, 43018
Телефон: (0332) 76-73-94

Підготовка фахівців проводиться за такими напрямками та спеціальностями:

Напрямок “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами» (АВ).

Напрямок “Комп’ютерна  інженерія”.
Спеціальність: — «Комп’ютерні системи та мережі» (КСМ).

Напрямок
“Професійна освіта”.
Спеціальності: «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» (ПНК)
«Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві»(КТМВ)

Матеріальне забезпечення навчального процесу
На факультеті існує 8 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними ПЕОМ, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Основний наголос останні роки зроблено на посилене використання в навчальному процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться у чудово обладнаних комп’ютерних класах, в яких встановлено сучасні персональні комп’ютери та обладнання. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у науково-дослідних лабораторіях автоматизованих систем керування, допоміжних засобів навчання, комп’ютерних систем та мереж.

Кадрове забезпечення навчального процесу
Навчальний процес на факультеті забезпечують 5 професорів, докторів наук та понад 30 кандитатів наук. Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дозволяє готовити висококваліфікованих спеціалістів, розробляти і використовувати нові інформаційні технології, проектувати автоматизовані системи управління підприємствами тощо.

Методичне забезпечення навчального процесу
Крім наявних навчальних робочих програм та іншого традиційного методичного забезпечення, викладачі факультету постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення по кожній із дисциплін, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Кількість та якість підручників, навчально-методичних посібників та електронних видань щороку зростає. У цілому навчання зорієнтоване на комплексну підготовку студентів у галузі засобів сучасної та перспективної комп’ютерної техніки та її використання. На кафедрах факультету здійснюється розробка програмного забезпечення дистанційного навчання за всіма навчальними курсами.

Науково-дослідна робота
Велике значення викладачі факультету приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Кращі студенти під час навчання беруть участь у науковій  діяльності  кафедри, приймають участь у олімпіадах, наукових конференціях.
Основними напрямами наукових досліджень, що проводяться на факультеті, є дослідження у галузі використання, супроводження комп'ютерних систем та мереж, експлуатація і розробка систем керування технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; нагромадження і опрацювання технологічної інформації для оптимізації виробництва за різними технологічними та економічними критеріями; розробка алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами, комп’ютерних технологій у галузі управління та професійного навчання, розробка допоміжних технологій навчання.
На факультеті видається міжвузівський збірник „Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, який віднесений до фахових наукових видань та в якому мають змогу опубліковувати результати своїх досліджень студенти, аспіранти та викладачі.

Виховна робота
Виховна робота на факультеті спрямована на залучення широкого загалу студентської молоді до організації змістовного дозвілля з метою створення необхідних умов та форм відпочинку студентів, аспірантів, викладачів та співробітників факультету, надання можливостей прояву їхнього інтелектуального, творчого потенціалу, здібностей відповідно до можливостей як факультету, так і університету в цілому.
У цілому виховна робота на факультеті спрямована на створення умов для забезпечення самореалізації студента як особистості, підвищення рівня його духовності та культури. Значна роль у цьому процесі приділяється органам студентського самоврядування, в першу чергу студентській раді факультету

Студенти і випускники
За роки існування факультету підготовлено великий загін спеціалістів та магістрів, що налічує біля 800 випускників. Велика кількість з них працює на керівних посадах. В своїй роботі факультет орієнтується в основному на підготовку фахівців для підприємств м.Луцька та Волинської області. Це пояснюється значним попитом на фахівців у напрямі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, організацією нових виробництв, підприємств, впровадження нових технологій, комп'ютерних систем проектування та управління виробництвом.
Кращі студентські роботи завойовують призові місця в конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати оперативно впроваджуються у виробництво та в навчальний процес. Це дозволяє студентам в процесі навчання отримати навички для майбутньої професійної діяльності.
Значна кількість підготовлених на факультеті фахівців працюють на провідних підприємствах регіону не лише технічного спрямування, а й в науково-дослідних установах та навчальних закладах, банківських установах, на керівних посадах органів влади, в комерційних структурах тощо. Кращі випускники факультету після закінчення аспірантури та захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-викладацького складу вузу

Міжнародна співпраця
Спеціалісти факультету КНІТ співпрацюють із зарубіжними партнерами із провідних вузів Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини та ін., результатом чого є проведення спільних науково-технічних конференцій, семінарів, симпозіумів, спільні публікації, обмін студентами в рамках навчального процесу тощо.

Підготовка науково-педагогічних кадрів
Кращу випускники факультету навчаються в аспірантурі ЛНТУ та інших провідних фахових університетів України. Їх дисертаційні  дослідження проводяться під керівництвом провідних фахівців ВУЗу та країни.
Як правило, навчання в аспірантурі закінчується захистом дисертації та здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук.

Підрозділи факультету
Кафедра  „Автоматизованого управління виробничими процесами “,
Кафедра „Комп’ютерних технологій професійного навчання “,
Кафедра „ Кафедра комп’ютерної інженерії “,
Кафедра  „ Вищої математики “.

Публікації

Вітаємо зі світлим Христови...

xv 2013 Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами...

Кохання допомагає краще нав...

love stud За студентським фольклором, якщо одружився, то варіантів ...

Поради вступнику: день відк...

Хто рано встає …
День відкритих дверей — захід досить три...

Підраховано, скільки студен...

gro Портал hh.ua провів опитування, згідно з яким більшість р...

Уряд підвищив стипендії для...

step new Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято...