Кафедра вищої математики

Завідувач кафедри: Дутчак Богдан Іванович, к. т. н., доцент dutshak
Телефон: (0332) 74-61-29
Адреса: Кафедра вищої математики, вул Львівська, 75 м. Луцьк, 43018

Історична довідка
Кафедра вищої математики утворена 10 червня 1977 р. (наказ № 74-01) «Про зміни в структурі Луцького філіалу» на базі кафедр «Загальнонауукових дисциплін» і «Загальнотехнічних дисциплін». Першим завідуючим кафедрою був Труш І.І., к. ф.-м. н, доцент (з 14.09.1977 по 26.10. 1982 р), з 1987 р. і по теперішній час кафедру очолює к. т. н. Дутчак Б.І.. На кафедрі працювали кандидати фізико- математичних наук Швай О.І., Коробчук І.В., Грдлічка Є.С., Мамчур І Т., Сорока Р. О., Сташенко М. О., професори доктори наук Марченко О. С., Денисюк І.Т., Зеленюк Є.Г. Доценту Шваю О.І. президентом України 19.12.1992 р. присвоєно звання заслуженого працівника народної освіти України.

Курси, які викладають на кафедрі
Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: вища математика, вища та прикладна математика, математика для економістів, теорія ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій, спеціальні розділи вищої математики.

Матеріальне забезпечення навчального процесу
Кафедра вищої математики має в своєму розпорядженні 5 навчальних аудиторій, кафедральне приміщення з двох кімнат та кабінет завідувача кафедри. В аудиторіях знаходиться обладнання та наочні стенди, які використовуються в навчальному процесі. Аудиторії відповідають вимогам санітарних норм.

Кадрове забезпечення навчального процесу
Викладачами кафедри вищої математики є висококваліфіковані спеціалісти, більшість з яких мають вчені звання та наукові ступені. Відбувається професійне та наукове зростання колективу. Чисельність професорсько- викладацького складу на сьогодні налічує 16 осіб. Серед штатних викладачів кандидатів наук, професорів?1 особа, кандидатів наук, доцентів- 8 осіб, асистентів – 7 осіб, аспірантів – 1 особа.

Методичне забезпечення навчального процесу
З метою відповідності до освітніх програм та навчальних планів, викладачами кафедри вищої математики розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Програми навчальних дисциплін  відповідають державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розроблених у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічними знаннями та розвиток вміння творчого застосування їх на практиці. Постійно вдосконалюються і розробляються нові методичні та електронні видання викладачів кафедри.На 2011 рік планується видання підручника з грифом МОНУ.

Науково- дослідна робота
На кафедрі вищої математики проводиться активна науково- дослідна робота. Пріорітетний напрямок наукової діяльності кафедри – теоретичні та прикладні питання математичної фізики. Члени кафедри приймають участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, на яких виступають з повідомленнями про свої наукові здобутки за такими напрямками: диференціальні рівняння, механіка деформованого тіла, чисельні методи, математичний аналіз. Також беруть участь в науково технічних конференціях професорсько-викладацького складу ЛНТУ. Регулярно проводяться наукові семінари кафедри. Голова секції – доцент Дутчак Б.І., секретар – доцент Садівський В.М.. Кафедра плідно працює з кафедрами математики Київського національного університету ім.. Т. Шевченка, Волинського національного університету ім.. Лесі Українки, Львівського університету ім.. І.Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»
Монографії:Кислый А. А. Колебания стационарных и нестационарных систем с сухим и вязким трением (монография). Луцк, изд ЛДТУ, 2006. 323с.
Денисюк І.Т. Динамічний термонапружений стан тривимірного тіла з неладким включенням. (Монографія). Луцьк: Редакційно- видавничий відділ ЛДТУ. 2007. – 128с.
На 2011 рік по кафедрі вищої математики планується  три захисти дисертацій на звання кандидата наук.

Студенти і випускники
Кращі студенти займаються науковою діяльністю, працюють над науковими темами під керівництвом викладачів. На студентських наукових конференціях ЛНТУ по секції «Вища математика» подаються і заслуховуються студентські роботи. Керівництво науковою роботою студентів здійснюють усі викладачі кафедри вищої математики. Широкою є тематика представлених доповідей.

Міжнародна співпраця
Росія. М. Москва. Московсьький державний університет ім. Ломоносова;
Білорусь. М. Мінськ. Білоруський державний університет.

Публікації

Як не загубитися у рейтинго...

vs2013 1 серпня до 12:00 приймальні комісії усіх вищих навчальни...

Коференція на кафедрі АУВП

kon av 2012 Міжнародна науково — технічна конференція «Комп’ютерно-ін...

Вітаємо відмінників

otl Список студентів факультету КНІТ, які відмінно здали зимо...

До уваги абітурієнтів

gerb 240x160 Зустріч з деканом факультету комп'ютерних наук та інформа...

Поради вступнику: день відк...

Хто рано встає …
День відкритих дверей — захід досить три...